1. Toelichting op het privacyreglement

Mr.Peet mag de gegevens die jij aan hem verstrekt alleen onder bepaalde omstandigheden verwerken. De Privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Mr.Peet de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Mr.Peet worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Mr.Peet vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Mr.Peet in dit privacyreglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Mr.Peet expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

2. De persoonsgegevens die Mr.Peet gebruikt en het doel van het gebruik

Mr.Peet verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Mr.Peet of via het contactformulier contact met ons opneemt. Mr.Peet verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Mr.Peet sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

IP-adressen/cookies

Een cookie is een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Mr.Peet internetsite registreert. Mr.Peet houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies 

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Mr.Peet verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Mr.Peet-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Mr.Peet met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies.

 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Mr.Peet verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit privacyreglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Mr.Peet worden ingezien, tenzij in dit privacyreglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Mr.Peet beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Mr.Peet om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Mr.Peet hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Mr.Peet verstrekte persoonsgegevens;
 • Mr.Peet heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een goede administratie. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Mr.Peet zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op peet@mrpeet.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen 48 uur na ontvangst van jouw verzoek bericht van MrPeet.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met MrPeet opnemen en probeert Peet van de Sandt er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je contact met ons opnemen via peet@mrpeet.nl en +31 6 5354 3024. Uiteraard zal MrPeet ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Privacyreglement Mr.Peet versie juli 2018